نگرش و اهداف ما

 

chapar gasht parseh

برای ما یک سفر واقعی خاطره انگیز به معنی تحت تاثیر قرارگرفتن از مکانهای مورد بازدید و ثبت خاطرات بی نظیر در آن لحظه از زندگی شماست و این چیزی است که همیشه در اجرای تورها به آن می اندیشیم.

کلیه تورهای ما توسط راهنمایان و کارشناسان تور این شرکت قبل از اجرا مورد ارزیابی قرار میگیرند تا بتوانیم خدمات مناسبی ارائه دهیم.ما در اینجا شنونده تمام نقطه نظرات شما هستیم تا با بهترین عملکرد سفر مناسبی برای تعطیلات شما برنامه ریزی کنیم.

دنیا مانند یک کتاب است و کسانی که به سفر نرفته اند تنها یک صفحه از آن را خوانده اند.

سیما محمدزاده

مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری چاپارگشت پارسه