روز چهاردهم فوریه زمان برگزاری جشن سن والنتاین است که امروزه به جشن عشاق معروف شده است. پیشینه تاریخی روز والنتاین به سدۀ سوم میلادی باز می گردد. زمانی که کلودیوس، فرمانروای روم، بر این باور بود که سربازان مجرد از سربازان متاهل نیرو و جسارت جنگاوری بیشتری دارند. از این رو هیچ سربازی جرئت نداشت همسری برگزیند.

در این میان، کشیش جسوری به نام والنتینوس(والنتاین) پنهانی سربازان رومی را به پیوند دختران محبوبشان در می آورد. کلودیوس از این رویداد باخبر می شود و دستور می دهد والنتاین را به زندان بی اندازند و سپس همان جا او را از پای در کی آورد. پس از این واقعه، والنتاین به عنوان نخستین شهید راه عشق محسوب شده و مرگ او نمادی برای دلدادگی شد. امروزه نه تنها در کشورهای اروپایی و امریکایی بلکه در سراسر جهان روز والنتاین به عنوان روز عشاق گرامی داشته می شود. در این روز، عشاق و دلدادگان به صورت نمادین و به رسم مهرورزی، هدیه و گل سرخ به یکدیگر تقدیم می کنند.

برگرفته از کتاب آیین ها و مراسم آینی ایران و جهان ( احمد تمیم داری )