معماری هر جامعه آینه تمام نمای زیبا شناختی آن جامع است معماری بناهای قدیمی و ساختارهای چوبی این کشور است نیز از این قاعده مستثنی نیست انسانهای اولیه پیش از آموختن شیوه ی احداث منازل در غارها میزیستند . نخستین پناهگاها و مامکن های کشور چین به دوران انسان های اولیه تعلق دارند یک میلیون تا سصد هزار سال پیش چینی ها غارهای طبیعی را برای اسکان خود برگزیدند.

در عصر نو سنگی از دو روش برای احداث منازل استفاده میشد یکی اینکه این منازل با حفر چاه هایی در کوه ها و در روش دوم  برروی ستون های مسطح و بااستفاده از تیر های عمودی ساخته میشد .

در دوران بردگی معماری منازل بر حسب طبقه ی اجتماعی ساکنان متفاوت بود بردگان در منازل گودالی و صاحبان آنها در منازلی با دیوار های گلی به سر میبردند.

معماری باغ ها

طراحی و معماری باغ های کلاسیک شهر پکن بر اساس نقشه نگاری خاص مناطق بوده است چنانچه برخی از آنها به سبک باغ آرایی استانهای جنوبی و برخی دیگر به سبک استانهای شمالی احداث شده اند در روزگاران قدیم این قبیل باغ ها در اختیار امپراطوران و یا ثروتمندان قرار داشت اما امروزه بیشتر آنها به پارک های عمومی تبدیل شده و بودجه های بسیاری برای آنها در نظر گرفته می شود.

معماری مذهبی

طرح کلی آنها طریقه رنگ آمیزی و موضوع نقوش و کنده کاری ها بر حسب عقاید مذهبی و کاربرد بنا متفاوت است این اماکن مذهبی از جمله میراث مهم فرهنگی و حاوی گنجینه های نفیس هنری می باشند.

معماری مقبره ها

معماری مقبره ها در چین باستان اهمیت بسیاری داشته است از آرمگاههای داخل واطراف شهر پکن می توان به مقبره های به جای مانده از دوران سلسله مینگ وچینگ غربی و شرقی اشاره کرد طرح کلی آرامگاههای سلسله مینگ وجینگ بسیار مشابه هم  است و در کوها احداث و توسط درها مجزا شده اند در امتداد آنها دیوارهایی مشاهده می شود در مقابل قبر امپراطوران بناهای سنگی ستون های زیبا و تندیس هایی از حیوانات و انسان ها و در ابتدای راهای منتهی به مقبره ها پل های سنگی قرار دارند.